KÖPVILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller för Kostallet Design AB:s produkter, som säljs genom företagets e-handelsplats www.kostallet.se, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Kostallet Design. Vid försäljning till konsument tillämpar Kostallet Design Konsumentköplagen (2022:260) samt Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. För köp före 1 maj 2022 tillämpas konsumentköplagen (1990:932). Avtalsvillkor som på något sätt inskränker på de rättigheter konsumenten har enligt ovan nämnda lagar skall lämnas utan avseende.

1. Beställning

Beställning av Kostallet Design:s produkter sker via www.kostallet.se.

För att en beställning skall vara bindande för Kostallet Design, måste beställningen skriftligen bekräftas av Kostallet Design före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkten i Kostallet Designs sortiment utgått, eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Kostallet Design ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oavsett om kunden beställt densamma enligt ovan. Kostallet Design reserverar sig även för eventuella felaktiga priser pga till exempel ”tryckfel”.

2. Leveranser och frakter

2.1 Leveranser

Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut från Kostallet Designs lager eller då den lämnar en av Kostallet Designs leverantörer. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Kostallet Design eller transportör. Risken för produkten övergår på kunden vid leveransdagen.

Leverans sker från Kostallet Designs lager i Sverige eller från någon av Kostallet Designs leverantörer. Kostallet Design ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt såvida inte annat avtalats med kunden. 

2.2 Leveranstider

Leveranstiden ligger vanligtvis på 5-14 dagar om vi har produkten i lager. Våra kvalitetsmöbler är oftast tillverkade speciellt för dig och levereras vanligtvis på mellan 4-6 veckor. Vissa andra leverantörer har betydligt mycket längre leveranstider, men där försöker vi att hålla lager för omedelbar leverans. På ordererkännandet du får på mail så anges planerad leveransvecka eller dag. Meddelar våra leverantörer annan tid så återkommer vi per e-post. Leveransavisering skickas som e-post. Vid köp av flera varor med olika leveranstid, skickas allting tillsammans vid det senast nämnda leveransdatumet. I vissa fall delas leveransen upp och eventuella merkostnader för detta betalas av Kostallet Design AB.

2.3 Fraktkostnader

När du köper specialbeställda möbler hos oss så går produkten direkt från tillverkaren med Schenker till din port eller tomtgräns. Inbärning ingår inte. 

Vi bjuder på frakten om du handlar för mer än 1000 kr (om du handlar för mindre blir frakten bara 89 kr). För övriga länder meddelas fraktkostnad per mail till köparen för godkännande innan aktivering av ordern sker.

2.4 Transportörer

Vid leverans av varor inom Sverige använder vi oss av vanligtvis av Postpaket. Dina varor levereras då till ditt närmsta postkontor eller utlämningsställe. Vid större försändelser skickas varorna vanligtvis med en av Shiplinks transportörer. Din order levereras då hem till tomtgräns eller portuppgång.

Vid leveranser utanför Sverige sker leverans med UPS.

3. Transportskador

Vid leverans åligger köparen att omedelbart reklamera fel eller brist som köparen märkt vid godsets leverans eller vid slutlig mottagningskontroll. Avvikelser i form av godsskada, emballageskada och saknat kolli skall noteras på frakthandlingen/handscannern och signeras av chaufför och mottagare. Samma förfarande gäller vid hämtning av paket/gods hos paketombud/godsterminal. Anmälan skall omgående göras till oss på tel. 042-22 10 80 eller via e-post webshop@kostallet.se. Om skadan upptäcks vid uppackningen skall detta anmälas till Kostallet Design senast inom 4 dagar från mottagandet.

För en effektiv och snabb hantering av reklamationen bör digitala bilder på godsets emballage samt bilder på den skadade varan bifogas och skickas till webshop@kostallet.se Observera att varorna inte får förflyttas eller användas innan reklamationsärendet är slutfört samt att emballaget sparas för ev. besiktning.

4. Betalning

4.1 Betalningssätt

Kostallet Design erbjuder flera olika betalningsmetoder:

Betal- och kreditkorten VISA och MasterCard.

Direktbetalning via Handelsbanken, Nordea och Swedbank.

Faktura med 14 dagars kredit ifrån det att fakturan är utställd. För att kunna använda faktura som betalningsform så måste leveransadressen vara densamma som folkbokföringsadressen. Tjänsten erbjuds genom Klarna som gör en snabb kreditkontroll innan köpet kan genomföras. Inga personuppgifter kommer att lagras vid denna kontroll. För denna tjänst debiterar vi en fakturaavgift på 49 kr (inkl moms) per faktura. Detta innebär att vid uppdelad betalning, t.ex. vid fakturering av handpenning, tas avgift ut på respektive faktura. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige. Maxbelopp för köp på faktura är 30.000 kr.

Vid möbelköp kan vi till och med erbjuda räntefri avbetalning på 6, 12 eller 24 månader i samarbete med Klarna.

Priserna inkluderar lagstadgad moms (25 % eller 6 %) om inget annat anges. Kostallet Design AB förbehåller sig rätten att stoppa leveranser till personer som ej anses vara kreditvärdiga eller som har betalningsanmärkningar. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Kostallet Design AB lider ekonomisk skada polisanmäles.

4.1.1 Kund utanför EU

Vid köp, där ordern skeppas utanför EU, debiteras ingen moms. I priset ingår ej eventuell införselmoms, skatter eller tullavgifter i destinationslandet. Dessa betalas i förekommande fall av mottagaren.

4.2 Betalning specialbeställningar

Alla specialbeställda varor betalas vid order i enlighet med det valda betalningsalternativet. Undantaget är om möbeln skall betalas genom avbetalning, då aktiveras hela lånet i samband med leverans.

4.3 Sen betalning

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr.

4.4 Ägarförbehåll

Produkterna förblir Kostallet Designs egendom till dess de till fullo betalats. Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Kostallet Design skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

5. Returrätt och reklamationer

5.1 Returer/ångerrätt

Du har normalt 14 dagars ångerrätt på varor du köpt i nätbutik, i enlighet med Distans-och hemförsäljningslagen. Detta innebär att du har rätt att returnera en vara om du inom 14 dagar, efter det att du mottagit den, meddelar oss om att du vill utnyttla ångerrätten. Du får hela köpesumman tillbaka, men leveranskostnaden för returen står du själv för. Den returnerade varan ska vara oanvänd och i sin originalförpackning och följesedel/faktura, samt uppgifter om hur återbetalning ska ske, ska bifogas. Återbetalning utförs normalt inom 1-5 arbetsdagar, dock senast inom 30 dagar, efter att vi mottagit och godkänt returen. Observera att ev. faktura ska betalas även om du returnerar varan. Återbetalning av ordersumman görs efter godkänd retur. Vänligen kontakta oss innan du returnerar en vara.

Ångerrätten gäller inte fullt ut om varan är specialtillverkad eller på annat sätt anpassad till just dig, till exempel en soffa i ett specifikt tyg och färg. Ångerrätten gäller heller inte fullt ut vid specialbeställda varor,dvs varor med leveranstid längre än två veckor. För varor av ovan nämnda slag gäller ångerrätten 14 dagar från den dag du mottagit orderbekräftelsen.

Observera att ångerrätten inte gäller för företagskund.

5.2 Reklamation av vara

Du har enligt Konsumentköplagen alltid 3 års reklamationsrätt. Reklamation innebär att du inom rimlig tid från det att du upptäckt ett fel på varan meddelar oss om detta. Vi kontrollerar alltid samtliga varor för ev. fel, i så stor utsträckning som möjligt, innan vi levererar dem till dig. Om det mot förmodan ändå är något fel med din vara, var vänlig kontakta oss innan du returnerar varan till oss. När vi mottagit giltigt reklamationskrav kontaktar vi dig för avhjälpande av felet eller översänder ev. returkoder/fraksedel. Vid retur av reklamerad vara står självfallet vi för returkostnaden.

5.3 Outlösta försändelser

För paket som inte löses ut eller inte tas emot förbehåller Kostallet Design rätten att debitera kunden för fraktkostnad, returfrakt och hanteringskostnader med upp till 500 kr. Vid tungt gods tillkommer även kostnaden enligt aktuell frakttabell.

6. Garantier

Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder Kostallet Design. 

Garantiperioden förlängs inte till följd av att Kostallet Design avhjälper fel i eller företar omleverans av produkterna.

7. Ansvar för fel

7.1 Felande produkter

Kostallet Design är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver och på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

7.2 Fel av större betydelse

Kostallet Design ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. Kostallet Design ansvarar endast för fel är som är beskrivna på denna sida såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Kostallet Design med anledning av fel.

7.2.1 Inget ansvar

Kostallet Designs ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens felaktiga användning av produkterna. 
b) fel förorsakade genom av kunden ändrat eller gjort ingrepp i produkterna.  
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Kostallet Designs kontroll
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller om förbrukningstillbehör erfordras.

7.3 Felavhjälpning

När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till Kostallet Designs förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till Kostallet Designs ordinarie arbetstid. På Kostallet Designs begäran skall representant från kunden närvara under Kostallet Designs arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos Kostallet Designs eller av denne anvisat serviceställe i Sverige. Kunden ombesörjer transporten och står för kostnaden och risken för denna i de fall kunden inte är att se som konsument. För de fall där kunden är en konsument står Kostallet Design för alla kostnader i samband med felavhjälpandet.

7.4 Felaktig anmälan

Har kunden anmält fel och det inte visar sig föreligga något fel som Kostallet Design ansvarar för, skall kunden ersätta Kostallet Design enligt Kostallet Designs vid varje tillfälle gällande prislista.

8. Ansvarsbegränsning

8.1 Eventuella skadeståndssituationer

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Kostallet Design enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

8.2 Direkta förluster

Kostallet Designs ansvar omfattar endast direkta förluster. Kostallet Design ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller skador som Kostallet Design inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder Kostallet Design inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

9. Överlåtelse av avtalet

Kostallet Design får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt samma villkor som gäller mellan kund och Kostallet Design. 

10. Force Majeure

Kostallet Design är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

11. Tvister

11.1 Företag

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger fem gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

11.2 Konsument

Tvister angående tolkningen eller tillämpning av dessa villkor eller som uppkommer på grund av det avtal som föreligger mellan Kostallet Design och en konsument skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.